Search

Gear oils

Lietuva-Vilnius: Variklinės alyvos

Request For Proposals

General Information

Lithuania
   VILNIUS
   eu:190230-2017
   May 19, 2017
   Jun 26, 2017
   Lithuanian
   Other

Contact information

   Lietuvos kariuomenė
Vilnius
Lithuania

Goods, Works and Services

Gear oils   Motor oils  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190230
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Lietuvos kariuomenė
Šv. Ignoto g. 8
For the attention of: Rimantė Zdanavičienė
01144  Vilnius
LT
Telephone: +370 52785214
E-mail: Rimante.Zdanaviciene@mil.lt
Fax: +370 52103793
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.kam.lt
Address of the buyer profile: http://www.kam.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Further information can be obtained from:
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
Tenders or requests to participate must be sent to:
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity:
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Variklinės ir transmisinės alyvos.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Lietuvos Respublikoje esatys perkančiosios organizacijos padaliniai (išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose).
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Variklinės ir transmisinės alyvos.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100 , 09211400
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Variklinė alyva dvitakčiams varikliams (sintetinė)
1) Short description

Variklinė alyva dvitakčiams varikliams (sintetinė).

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
550 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Variklinė alyva (mineralinė), dyzeliniams varikliams
1) Short description

Variklinė alyva (mineralinė), dyzeliniams varikliams.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
43060 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Variklinė alyva (pusiau sintetinė) dyzeliniams ir benzininiams varikliams
1) Short description

Variklinė alyva (pusiau sintetinė) dyzeliniams ir benzininiams varikliams.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
16760 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Variklinė alyva (sintetinė) dyzeliniams varikliams
1) Short description

Variklinė alyva (sintetinė) dyzeliniams varikliams.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
10000 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Variklinė alyva (sintetinė) dyzeliniams ir benzininiams varikliams
1) Short description

Variklinė alyva (sintetinė) dyzeliniams ir benzininiams varikliams.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
13390 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Variklinė alyva (sintetinė) dyzeliniams varikliams
1) Short description

Variklinė alyva (sintetinė) dyzeliniams varikliams.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
6300 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Mineralinė aviacinių turbinų alyva
1) Short description

Mineralinė aviacinių turbinų alyva.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
3) Quantity or scope
240 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Transmisinė alyva (sintetinė)
1) Short description

Transmisinė alyva (sintetinė).

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211400
3) Quantity or scope
1000 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 9 Lot title: Automatinių transmisijų alyva
1) Short description

Automatinių transmisijų alyva.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211400
3) Quantity or scope
2000 litrų.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
93300 litrų.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

1. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma – 7 procentai nuo sutarties kainos be PVM (taikoma, kai sutarties kaina be PVM didesnė nei arba lygi 30 000 EUR);

2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % nuo nepristatytų ar laiku nepakeistų prekėų kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą dieną.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos gavimo.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas (pateikiama skenuota dokumento kopija elektroninėmis priemonėmis).

2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikiama:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.

2.2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas (pateikiama skenuota dokumento kopija elektroninėmis priemonėmis).

Pastaba. Jei perkančioji organizacija dėl techninių kliūčių paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną neturi galimybės patikrinti duomenų, ji turi teisę prašyti tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

Pateikiama. Tiekėjas turi nurodyti kas turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas (pateikiama skenuota dokumento kopija elektroninėmis priemonėmis).

4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši.

Pateikiama.

4.1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

4.2.Įrodymui, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, prašoma pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis).

5. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (gamyba ir/arba prekyba naftos produktais ir/arba alyvomis).

Pateikiama. Leidimo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis gamyba ir/arba prekyba naftos produktais ir/arba alyvomis, atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis gamyba ir/ arba prekyba naftos produktais ir/arba alyvomis (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis).

6. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Pateikiama. Tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo, kad nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo (pateikiama skenuota dokumento kopija elektroninėmis priemonėmis).

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Pateikiama tiekėjo užpildyta ,,Pažyma apie alyvų pardavimo pajamas“ pagal konkurso sąlygose pateikiamą formą (pateikiama skenuota dokumento kopija elektroninėmis priemonėmis).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tiekėjo vidutinės metinės pajamos, susijusios su pirkimo objektu (prekyba alyvomis ) per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. nuo siūlomų tiekti prekių (pasiūlymo) vertės (taikoma kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai).

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

— .

Minimum level(s) of standards possibly required:

— .

III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.06.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.06.2017 - 13:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
LT
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 26.06.2017 - 13:45
Place: LK Materialinių resursų departamento Įsigijimų poskyris, 2 kabinetas, Savanorių pr. 8, Vilnius

Tiekėjai ir jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.3) Lodging of appeals

Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, pasirašytinai per kurjerį). Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5) Date of dispatch of this notice
16.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.