Search

Electricity distribution

Polska-Warszawa: Elektryczność

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:190229-2017
   Jun 7, 2017
   Jun 21, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Electricity distribution   Electricity  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190229
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 012EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-210870
Referenced Document Number: 2017/S 096-190229
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 012EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 107-216029
Referenced Document Number: 2017/S 096-190229
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A. Pawińskiego 5a
For the attention of: Agnieszka Kruszewska
02-106  Warszawa
PL
Telephone: +48 225922145
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Fax: +48 225922190
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ibb.waw.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Other: instytut naukowy
I.3) Main activity:
Other: nauka
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Dziekanowie Leśnym.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Supplies NUTS code PL PL12
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Część 1

Zadanie 1 – sprzedaż energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych przy ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, w planowanej ilości 7 580 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru – Przyłącze I oraz 8 900 MWh (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru – Przyłącze II.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo dla Przyłącza I, Przyłącza II

w okresie dostawy wynosi 16 480 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla Przyłącza I wynosi 350 kW.

Moc umowna dla Przyłącza II wynosi 510 kW.

Grupa taryfowa: B21.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 70000000650.

Zadanie 2 – sprzedaż energii elektrycznej do budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ul. Ustrzyckiej 10, 02-114 Warszawa, w planowanej ilości 20 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi 20 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 6 kW.

Grupa taryfowa: C11.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 9000002901.

Zadanie 3 – sprzedaż energii elektrycznej do budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ul. Ustrzyckiej 12, 02-114 Warszawa, w planowanej ilości 20 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi 20 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 6 kW.

Grupa taryfowa: C11.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 82000176377.

Zadanie 1 – sprzedaż energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych przy ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, w planowanej ilości 627 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi 627 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW.

Grupa taryfowa: C21.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 044300251.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
09310000 , 65310000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
1) Short description

Zadanie 1 – sprzedaż energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych przy ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, w planowanej ilości 7 580 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru – Przyłącze I oraz 8 900 MWh (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru – Przyłącze II.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo dla Przyłącza I, Przyłącza II

w okresie dostawy wynosi 16 480 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla Przyłącza I wynosi 350 kW.

Moc umowna dla Przyłącza II wynosi 510 kW.

Grupa taryfowa: B21.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 70000000650.

Zadanie 2 – sprzedaż energii elektrycznej do budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ul. Ustrzyckiej 10, 02-114 Warszawa, w planowanej ilości 20 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi 20 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 6 kW.

Grupa taryfowa: C11.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 9000002901.

Zadanie 3 – sprzedaż energii elektrycznej do budynku Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ul. Ustrzyckiej 12, 02-114 Warszawa, w planowanej ilości 20 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi 20 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 6 kW.

Grupa taryfowa: C11.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 82000176377.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09310000 , 65310000
3) Quantity or scope
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym.
1) Short description

Zadanie 1 – sprzedaż energii elektrycznej do budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanych przy ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, w planowanej ilości 627 (+/- 10 %) MWh dla punktu poboru.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii rozliczanej całodobowo w okresie dostawy wynosi 627 (+/- 10 %) MWh.

Moc umowna dla punktu poboru wynosi 65 kW.

Grupa taryfowa: C21.

Numer ewidencyjny operatora systemu dystrybucyjnego: 044300251.

2) Common procurement vocabulary (CPV)
09310000 , 65310000
3) Quantity or scope
5) Additional information about lots
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

1. Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości:

a) na część 1: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 0/100);

b) na część 2: 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych i 0/100).

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002

SWIFT: GOSKPLPW

z adnotacją: „Wadium w przetargu EE PNU 05 17. Część …”

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;

c) w gwarancjach bankowych;

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z pózn. zm.) (dalej: „Pzp”);

III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonywali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują, co najmniej jedną dostawą energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 4 000 MWh w skali roku.

III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1. Cena. Weighting 60
2. Procentowa ilość zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie marginalizowanych”. Weighting 20
3. Ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej która została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
EE PNU 05 17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.06.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 23.06.2017 - 10:15
Place: Warszawa

Piotr Sękalski, Albert Mądry, Katarzyna Król.

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.5) Date of dispatch of this notice
17.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.