Search

Diesel oil

Ελλάδα-Κοζάνη: Πετρέλαιο ντίζελ

Request For Proposals

General Information

Greece
   ΚΟΖΆΝΗ
   eu:190207-2017
   May 19, 2017
   Jun 26, 2017
   Greek
   Other

Contact information

   Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνη
Greece

Goods, Works and Services

Diesel oil  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190207
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
6ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας
Contact point(s): www.promitheus.gov.gr (Αριθμός συστήματος 41990). Επίσης δύναται να έχουν πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. www.diadyma.gr
For the attention of: Περικλής Καφάσης, Τσιόπτσιας Κων/νος
501 00  Κοζάνη
GR
Telephone: +30 2461045533
E-mail: info@diadyma.gr
Fax: +30 2461045532
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.diadyma.gr
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Other: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και συγκεκριμένα Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
I.3) Main activity:
Environment
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης».
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: ΚΕΟΔ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, Νότιο Πεδίο ΔΕΗ, ΛΚΔΜ, Νομός Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
NUTS code GR133
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Προμήθεια 450.000 lt πετρελαίου κίνησης (diesel), προϋπολογισμού 460.161,29EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2020, με κριτήριο ανάθεσης το μικρότερο ποσοστό κέρδους ως προς την επίσημη τιμή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
09134100
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Προμήθεια 450 000 lt πετρελαίου κίνησης για χρονικό διάστημα από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2020.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 01.01.2018 Completion 31.12.2020
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ (EUR) υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2 % επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 9.203,00EUR, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλαδή διακόσιες δέκα πενήντα (210) ημέρες.

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % της αξίας της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016). Στο τέλος κάθε χρόνου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αντικαθίσταται από νέα με μειωμένο ύψος το οποίο θα αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της σύμβασης.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα, τµηµατικά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή και ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών.

Τα τιµολόγια των καυσίµων που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται ως προς τη διαµόρφωση και κανονικότητα της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν νόµιµα την εµπορία ή διακίνηση των υπό προµήθεια ειδών, εγκατεστηµένα σε:

α) Κράτος — µέλος της Ένωσης,

β) Κράτος — µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.

δ) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικολογικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. — Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονοµικοί φορείς — χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

Οι οικονοµικοί φορείς — χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

Οι οικονοµικοί φορείς — χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:

— είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.

— είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: A/A Συστήματος 41990.
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
A/A Συστήματος 41990
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.06.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
EL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 30.06.2017
Place: Ηλεκτρονική αποσφράγιση
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
6ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας
501 00  Κοζάνη
GR
Telephone: +30 2461045533
E-mail: info@diadyma.gr
Fax: +30 2461045532
Internet address: www.diadyma.gr
VI.4.3) Lodging of appeals

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας σύµβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010), Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», µε τον οποίο ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε την υπ’ αρ. Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν εφαρµόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισµό οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) και συνεπώς δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόµενους η άσκηση ενστάσεων.

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 της αριθµ. Π1/2390/21-10-2013 Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2677 Β΄).

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.

Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς — χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.

Οι χρήστες — οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους.

VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
6ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας
501 00  Κοζάνη
GR
Telephone: +30 2461045533
E-mail: info@diadyma.gr
Fax: +30 2461045532
Internet address: www.diadyma.gr
VI.5) Date of dispatch of this notice
17.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.