Search

Unleaded petrol

Polska-Kalisz:

Request For Proposals

General Information

Poland
   KALISZ
   eu:189904-2017
   May 19, 2017
   Jun 27, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisz
Poland

Goods, Works and Services

Unleaded petrol   Diesel oil  

Summary

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189904
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30-38
Kalisz
62-800
PL
Contact point(s): Sławomir Kmiecik
E-mail: sekretariat@kpt-kalisz.pl
NUTS code: PL416
Internet address(es):
http://www.kpt-kalisz.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Grupa zakupowa. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. w okresie 1.7.2017 do 30.6.2019.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09134100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (w szacowanej ilości 8 000 m 3) i benzyny bezołowiowej 95 (w szacowanej ilości 600 m 3) dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. pn.: „Grupa zakupowa. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. w okresie 1.7.2017 do 30.6.2019”.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09132100

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL416
Main place of performance: Stacja Paliw Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30–38, 62-800 Kalisz.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Dostawy:

— oleju napędowego ON w szacowanej ilości 8 000 m 3 odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. rok. 2015, poz. 1680).

— benzyny bezołowiowej PB-95 w szacowanej ilości 600 m 3 odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. rok. 2015, poz. 1680),

transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu tj. podane wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na paliwa mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jednakże maksymalnie o 20 %.

Czas na realizację pojedynczej dostawy:

Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 7:00 do 15:00, w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00.

Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanych paliw.

Określenie ilości dostarczonego paliwa:

Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca autocysterny).

Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.kpt-kalisz.pl (zakładka: Przetargi / otwarte) lub można ją uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

2. Dla porównania ofert zostanie przyjęta cena wyliczona jako suma iloczynów szacunkowych ilości paliw i ich cen jednostkowych. Cena jednostkowa zostanie przyjęta jako różnica ceny PKN Orlen w dniu 15.5.2017 r. ogłoszonymi na stronie internetowej www.orlen.pl i kwoty upustu.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-05-17

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.