Search

Diesel fuel

България-Козлодуй:

Request For Proposals

General Information

Bulgaria
   КОЗЛОДУЙ
   eu:189897-2017
   Jun 29, 2017
   Jul 3, 2017
   Bulgarian
   Other

Contact information

   „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Козлодуй
Bulgaria

Goods, Works and Services

Diesel fuel  

Summary

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189897
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 122-247706
Referenced Document Number: 2017/S 096-189897
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство
Козлодуй
3321
BG
Contact point(s): Надя Тодорова
E-mail: ntcenova@npp.bg
NUTS code: BG313
Internet address(es):
www.kznpp.org
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Доставка на дизелово гориво без биокомпонента.
File reference number: БД № 35977
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09134200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Доставка на дизелово гориво без биокомпонента.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09134200

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: BG313
Main place of performance: Площадка АЕЦ Козлодуй.
II.2.3) Description

Доставка на дизелово гориво без биокомпонента.

Офертата се изисква за покупка.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Продължава от т. III.1.4):

Възложителят отстранява от процедурата и участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за участие, както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

Изискуеми документи в офертата на участника:

I. Документи и информация.

I.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участник, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

I.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

I.3. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;

I.4. Документи за поетите от подизпълнителите задължения, когато е приложимо;

I.5. Документи за поетите от третите лица задължения, когато е приложимо.

II. Техническо предложение.

II.1. Спецификация на предлаганата стока, съобразно изискванията в Техническата спецификация на възложителя;

ІІ.2. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставка;

ІІ.3. Документи, удостоверяващи, че предлаганата за доставка стока отговаря на изискванията на тази документация — Анализно свидетелство (сертификат) за произведена вече партида гориво за дизелови двигатели без биокомпонента, съдържащо информация за нормите, методите на изпитване, и действителните резултати от измерването на всички физико-химични показатели, посочени в Техническата спецификация;

ІІ.4. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките, в случай, че участникът не е производител;

II.5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

II.6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в) и г) от ППЗОП;

II.7. Сертификат за сертифицирана система за управление на качеството на производителя в съответствие с ISO 9001:2008 или по-нова версия на стандарта;

II.8. Документ с информация относно:

— възможностите за продължаване срока на годност;

— възможностите за последващо безопасно третиране след изтичане срока на годност — преработване/рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.

III. Ценово предложение.

III.1. Ценова таблица;

III.2. Вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-05-16

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.