Search

Construction, foundation and surface works for highways, roads

България-Айтос:

Request For Proposals

General Information

Bulgaria
   АЙТОС
   eu:165027-2017
   May 19, 2017
   Jun 7, 2017
   Bulgarian
   Other

Contact information

   Община Айтос
Айтос
Bulgaria

Goods, Works and Services

Construction, foundation and surface works for highways, roads  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165027
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188502
Referenced Document Number: 2017/S 085-165027
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Община Айтос
ул. „Цар Освободитгел“ № 3
Айтос
8500
BG
Contact point(s): Кина Димова — гл. експерт в отдел Общинска собственост
E-mail: aetos5@abv.bg
NUTS code: BG341
Internet address(es):
www.aytos.bg
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Ремонт на общинска пътна мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 — 2019 година.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Ремонт на общинска пътна мрежа в границите на община Айтос за периода 2017 — 2019 година. Ремонт на повредени и износени участъци от общинската пътна мрежа, включително прилежащите към пътищата банкети и канавки. Основни дейности — полагане на несортиран трошен камък и асфалтобетонови смеси; площно и линейно премахване на износени пътни настилки и др. Конкретните дейности се възлагат от възложителя на изпълнителя с възлагателни писма, придружени с двустранно подписани количествени сметки, количествено стойностни сметки и график за изпълнение за всеки обект.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 704200.00  BGN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

45233000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: BG341
Main place of performance: Територията на община Айтос.
II.2.3) Description

Ремонт на повредени и износени участъци от общинската пътна мрежа, включително прилежащите към пътищата банкети и канавки. Основни дейности — полагане на несортиран трошен камък и асфалтобетонови смеси; площно и линейно премахване на износени пътни настилки и др. Конкретните дейности се възлагат от възложителя на изпълнителя с възлагателни писма, придружени с двустранно подписани количествени сметки, количествено стойностни сметки и график за изпълнение за всеки обект.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Обект на обществената поръчка са общинските пътища на територията на Община Айтос, както следва:

— BGS 1001 /Айтос–Караново/ — Пирне — /Айтос — Караново/;

— BGS 1002 /Айтос — Карнобат/ — Черноград — /Айтос — Раклиново/;

— BGS 1003 /Айтос- Карнобат/ — Поляново — Карагеоргиево;

— BGS 1004 Айтос- Карагеоргиево–Тополица — граница с Общ. К-т;

— BGS 1005 / Айтос — Бургас / — Съдиево;

— BGS 2006 / Айтос — Карнобат / — Чукарка;

— BGS 2007 Айтос — Малка поляна;

— BGS 2008 / Айтос — Ябълчево / — Зетьово;

— BGS 2011 Айтос — Мъглен — Мостино;

— BGS 2013 / Айтос — Мъглен /- Пещерско;

— BGS 2014 Мъглен — Черна могила;

— BGS 1012 / Айтос — Мъглен / — Дрянковец;

— BGS 1061 / Айтос — Раклиново / — Зимен;

— BGS 3010 / Айтос- Ръжица / — Лясково.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по т. 15 от документацията (чл. 54, ал. 1 от ЗОП) и посочените обстоятелства по т. 19 от документацията (чл. 55, ал. 1 от ЗОП), възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява участниците в процедурата когато е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Участниците следва да представят офертите си окомплектовани по следния начин: Съдържание на опаковката: Папка № 1 „Оферта“ съдържа: Оферта — Образец № 1, Опис на представените документи Образец № 2, ЕЕДОП — Образец № 3, Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо), Договор за обединение (в случай, че участникът е обединение);

Папка № 2 съдържа: Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител, Предложение за изпълнение на поръчката — Образец № 4, Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор — Образец № 5, Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП — Образец № 6.

*Предложението за изпълнение на поръчката се представя и на електронен носител в word формат. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ който съдържа Ценово предложение на участника, съгласно Образец № 7 и се представя на хартиен, като Приложение 7.1 се представя и електронен носител в Excel формат.

Участник които е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на изискванията на възложителя ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107 от ЗОП.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-28

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.