Search

Lamps and light fittings

Polska-Daleszyce:

Request For Proposals

General Information

Poland
   DALESZYCE
   eu:158028-2017
   Jun 2, 2017
   Jun 19, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Daleszyce
Daleszyce
Poland

Goods, Works and Services

Lamps and light fittings   Installation of road lighting equipment   Electrical installation work   Installation of outdoor illumination equipment  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 082-158028
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-171958
Referenced Document Number: 2017/S 082-158028
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188988
Referenced Document Number: 2017/S 082-158028
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-209818
Referenced Document Number: 2017/S 082-158028
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9
Daleszyce
26-021
PL
Contact point(s): Alojzy Jakóbik
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
NUTS code: PL331
Internet address(es):
www.daleszyce.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce.
File reference number: GMR.ZP.271.6.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
31520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

45316100 45310000 45316110

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL331
Main place of performance: Zasięg terytorialny gminy Daleszyce.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie usług polegających na

a) wymianie 810 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy

w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych,

b) wymianie i montażu wysięgników

c) instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,

d) wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia,

e) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,

f) udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie

z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,

g) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,

h) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 121,76 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora.

i) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym

między innymi:

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

— organizację zaplecza budowy,

— organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

— wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

— bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

— wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia;

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenia, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 PZP.

i) Oświadczenia, że w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP.

j) Oświadczenia, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 7 PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-25

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.