Search

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Polska-Oława:

Request For Proposals

General Information

Poland
   OŁAWA
   eu:151781-2017
   May 19, 2017
   Jun 7, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Oława
Oława
Poland

Goods, Works and Services

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork   Sewage pumping stations construction work   Site preparation and clearance work   Ancillary works for electricity power lines   Construction work   Construction work for electricity power lines   Construction work for water and sewage pipelines   Various surface works  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 079-151781
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188485
Referenced Document Number: 2017/S 079-151781
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Oława
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
Oława
55-200
PL
Contact point(s): Michał Wołowicz
E-mail: przetarg@gminaolawa.pl
NUTS code: PL518
Internet address(es):
http://www.bip.gminaolawa.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice.
File reference number: RG.271.7.2017.ZP
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

45111200 45230000 45231300 45231400 45232200 45232423 45233200

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL518
Main place of performance: Miejscowości Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice w gminie Oława.
II.2.3) Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 – Ø200 PVC, Ø 225PE wraz z kanałami bocznymi do działek,

o łącznej długości ok. L = 7 323,90 m;

w tym: Marszowice ok. L = 1 682,40 m

Gaj Oławski ok. L = 1 797,90 m

Jaczkowice ok. L = 3 843,60 m

2) Budowa rurociągów tłocznych Ø63 o łącznej długości ok. L = 170,80 m

w tym: Gaj Oławski ok. L = 170,8 m

3) Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą, AKPiA i wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem – 3 kpl.;

w tym: Marszowice – 1 kpl.

Gaj Oławski – 1 kpl.

Jaczkowice -1 kpl.

4) Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.

5) Wykonanie rozruchu przepompowni.

6) Wykonanie prób szczelności.

7) Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) Badania zagęszczenia gruntów.

9) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

1) odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (w tym za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, kostki itp.).

2) wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności,

3) opłaty za wodę, odpady,

4) opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji,

5) koszty włączenia do istniejących sieci,

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w formie drukowanej 3 kpl i na płycie CD),

7) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,

8) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,

9) powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami,

10) zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami,

11) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego,

12) w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych. Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy.

13) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) opracowanie planu BIOZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – stanowiące załączniki do SIWZ.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Wymagania dla wykonawcy/podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót ziemnych, rozbiórkowych, montażowych, odtworzeniowych, o których mowa w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj.: za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.

4) Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy. 5) Szczegółowy sposób dokumentowania spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposób kontroli i sankcji za niedopełnienie wymogu w trakcie realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Informację o doświadczeniu zawodowym kierownika budowy, skierowanego do realizacji zamówienia publicznego, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ; 3) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5) Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.gminaolawa.pl

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj.: najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-21

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.