Search

Installation of computer cabling

Polska-Lubomierz:

Request For Proposals

General Information

Poland
   LUBOMIERZ
   150365-2017
   May 30, 2017
   Jun 13, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Lubomierz
Lubomierz
Poland

Goods, Works and Services

Installation of computer cabling   Software supply services   Personal computers  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 078-150365
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188965
Referenced Document Number: 2017/S 078-150365
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 102-204086
Referenced Document Number: 2017/S 078-150365
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Lubomierz
pl. Wolności 1
Lubomierz
59-623
PL
Contact point(s): Artur Tarnowski
E-mail: srodowisko@lubomierz.pl
NUTS code: PL515
Internet address(es):
http://bip.lubomierz.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdro.
File reference number: ZP.271.2.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
30213000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 – Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmujące następujące zadania:

1) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lubomierz

2) dostawa oprogramowania dla Gminy Lubomierz

3) szkolenie Administratorów – Gmina Lubomierz

4) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Mirsk

5) dostawa oprogramowania dla Gminy Mirsk

6) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Piechowice

7) dostawa oprogramowania dla Gminy Piechowice

8) Szkolenie Administratorów – Gmina Piechowice

9) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Wleń

10) dostawa oprogramowania dla Gminy Wleń

11) Szkolenie dla Administratora – Gmina Wleń.

Część 2 – Wykonanie sieci oraz montaż klimatyzacji:

1) Wykonanie sieci teleinformatycznych dla Gminy Lubomierz

2) Wykonanie sieci teleinformatycznych dla Gminy Piechowice

3) Montaż instalacji klimatyzacji dla Gminy Mirsk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 593655.90  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

72268000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL515
Main place of performance: Dostawa będzie realizowana w ilościach i podziale na poszczególnych Partnerów projektu określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU OFERTY.
II.2.3) Description

Część 1 – Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmujące następujące zadania:

1) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lubomierz

2) dostawa oprogramowania dla Gminy Lubomierz

3) szkolenie Administratorów – Gmina Lubomierz

4) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Mirsk

5) dostawa oprogramowania dla Gminy Mirsk

6) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Piechowice

7) dostawa oprogramowania dla Gminy Piechowice

8) Szkolenie Administratorów – Gmina Piechowice

9) dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Wleń

10) dostawa oprogramowania dla Gminy Wleń

11) Szkolenie dla Administratora – Gmina Wleń.

II.2.2) Additional object(s)

45314320

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL515
Main place of performance: ) Wykonanie sieci teleinformatycznych w siedzibie Gminy Lubomierz 2) Wykonanie sieci teleinformatycznych w siedzibie Gminy Piechowice 3) Montaż instalacji klimatyzacji w siedzibie Gminy Mirsk.
II.2.3) Description

Część 2 obejmuje wykonanie sieci oraz montaż klimatyzacji:

1) Wykonanie sieci teleinformatycznych dla Gminy Lubomierz

2) Wykonanie sieci teleinformatycznych dla Gminy Piechowice

3) Montaż instalacji klimatyzacji dla Gminy Mirsk.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, dla każdej z części z osobna w wysokości:

Część nr 1: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

Część nr 2: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100 ).

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

11 8384 1022 0000 0811 2000 0006

8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, pl. Wolności 1, sekretariat,

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto;

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed dniem podpisania umowy.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-20

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.