Search

Construction work for pipelines, communication and power lines

Polska-Rzeszów:

Request For Proposals

General Information

Poland
   RZESZÓW
   eu:146630-2017
   Jun 7, 2017
   Jun 21, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Rzeszów
Poland

Goods, Works and Services

Construction work for pipelines, communication and power lines   Construction and ancillary works for telephone and communication lines   Road construction works   Construction work for communication lines   Construction work for electricity power lines   Gas supply mains construction work  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-146630
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188479
Referenced Document Number: 2017/S 076-146630
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 107-214603
Referenced Document Number: 2017/S 076-146630
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Rynek 1
Rzeszów
35-064
PL
Contact point(s): Ewelina Wojtas
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS code: PL325
Internet address(es):
http://bip.erzeszow.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy Miasta Rzeszowa.
File reference number: CZ-I.271.33.90.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45233120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy Miasta Rzeszowa. Roboty budowlane polegać będą na rozbudowie istniejącego odcinka ul. Podkarpackiej (o długości ok. 1,9 km wraz z odcinkiem dowiązania na długości ok. 140 m oraz skrzyżowaniami) w ciągu drogi krajowej nr 19, która stanowi trasę wylotową z Rzeszowa w kierunku południowym.. Wykonawca na odcinku ok. 140 m ul. Podkarpackiej (strona lewa skrzyżowania z ul. 9 Dywizji Piechoty w kierunku południowym) będzie mógł rozpocząć roboty budowlane dopiero po zakończeniu na nim robót przez wykonawcę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19).

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

45231000 45231221 45231400 45231600 45232300

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL325
Main place of performance: Rzeszów.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy Miasta Rzeszowa.

Wykonawca na odcinku ok. 140 m ul. Podkarpackiej (strona lewa skrzyżowania z ul. 9 Dywizji Piechoty w kierunku południowym) będzie mógł rozpocząć roboty budowlane dopiero po zakończeniu na nim robót przez wykonawcę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19), realizowanej w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)”; 2) „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zakres robót:

Roboty budowlane polegać będą na rozbudowie istniejącego odcinka ul. Podkarpackiej (o długości ok. 1,9 km wraz z odcinkiem dowiązania na długości ok. 140 m oraz skrzyżowaniami) w ciągu drogi krajowej nr 19, która stanowi trasę wylotową z Rzeszowa w kierunku południowym.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje następujące elementy:

1) rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od południowego wlotu ronda turbinowego, kończącego przedsięwzięcie polegające na budowie węzła na przecięciu ul. 9 Dywizji Piechoty z ul. Podkarpacką do granicy Rzeszowa. Przybliżona długość odcinka wynosi ok. 1,9 km,

w tym:

a) poszerzenie jezdni z 2 do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 140 mb,

b) rozbudowę ul. Podkarpackiej od km 0+140,27 do granicy miasta Rzeszowa o długości ok. 1 764,92 mb.

2) rozbudowę jednopoziomowych skrzyżowań z włączanymi drogami:

a) skrzyżowanie SK-1 – na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Beskidzką i ul. Jarową w km 0+460,60,

b) skrzyżowanie SK-2 – na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Zwięczycką w km 1+669,29,

wraz z odcinkami dróg innych kategorii na wlotach ww. skrzyżowań,

3) budowę nowego obiektu inżynierskiego P1 w km 0+654,56 na cieku Paryja, po wcześniejszej rozbiórce starego,

4) budowę lub przebudowę zjazdów z drogi,

5) budowę chodników,

6) budowę ścieżek rowerowych,

7) budowę zatok autobusowych,

8) rozbiórkę kolidujących budynków,

9) budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym, z użyciem kanalizacji deszczowej,

10) budowę i przebudowę oświetlenia drogi,

11) budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

12) budowę kanału technologicznego,

13) wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

14) inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, ogrodzeń itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz:

1) Dokumentacja projektowa (w tym projekt budowlany, projektu wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót)

2) Decyzje administracyjne,

3) wzór umowy wraz z załącznikami.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 800 000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa:

a) w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

b) w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.4) i 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a dok., o których mowa w pkt. 3.1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Wartość wskazana w pkt II.2.6) uwzględnia wartość zamówień podobnych w wysokości 14 912 097,98 PLN netto.

Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. – zaświadczenie/a, dok. – dokument/y.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-14

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.