Search

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Polska-Zielona Góra:

Request For Proposals

General Information

Poland
   ZIELONA GÓRA
   eu:144348-2017
   May 24, 2017
   Jun 7, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zielona Góra
Poland

Goods, Works and Services

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-144348
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188480
Referenced Document Number: 2017/S 075-144348
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 099-195465
Referenced Document Number: 2017/S 075-144348
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
al. Niepodległości 32
Zielona Góra
65-042
PL
Contact point(s): Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
NUTS code: PL43
Internet address(es):
www.bip.zdw.zgora.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Housing and community amenities
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu w km od 13+343,00 do km 13+874,35.
File reference number: ZDW-ZG-WZ-3310-36/2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45230000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Zakres inwestycji obejmuje:

— rozbudowę istniejącej konstrukcji jezdni (pełna rozbiórka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szerokości do 6,5 (pasy ruchu 3,25 m),

— budowę nowych chodników,

— rozbudowę i budowę zjazdów,

— rozbudowę zatok autobusowych,

— rozbudowę istniejącego skrzyżowania (km 13+796,21) wraz z bocznymi wlotami drogi powiatowej nr 1043F i drogi gminnej 002403F,

— rozbudowę istniejącego oświetlenia ciągów pieszych prowadzących do przystanków autobusowych,

— budowę elementów bezpieczeństwa ruchu – lamp doświetlających przejście dla pieszych i znak aktywny D-6

— usuniecie kolidujących drzew i krzewów,

— rozbudowę rowów drogowych wraz z rozbudową i budową przepustów,

— rozbudowę rowów melioracji szczegółowej nr R-Br-S1 i nr R-Br-S2 polegającą na wykonaniu nowych przepustów

— budowę ścieków skarpowych.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL43
Main place of performance: Droga woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu w km od 13+343,00 do km 13+874,35.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297, klasy technicznej drogi głównej (G) na odcinku od km 13+343,00 do km 13+874,35 w m. Stypułów. Droga wojewódzka nr 297 stanowi główną oś komunikacyjną pomiędzy m. Kożuchów i Szprotawa.

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Zakres inwestycji obejmuje:

— rozbudowę istniejącej konstrukcji jezdni (pełna rozbiórka i budowa nowej konstrukcji) oraz uregulowanie jej szerokości do 6,5 (pasy ruchu 3,25 m),

— budowę nowych chodników,

— rozbudowę i budowę zjazdów,

— rozbudowę zatok autobusowych,

— rozbudowę istniejącego skrzyżowania (km 13+796,21) wraz z bocznymi wlotami drogi powiatowej nr 1043F i drogi gminnej 002403F,

— rozbudowę istniejącego oświetlenia ciągów pieszych prowadzących do przystanków autobusowych,

— budowę elementów bezpieczeństwa ruchu – lamp doświetlających przejście dla pieszych i znak aktywny D-6

— usuniecie kolidujących drzew i krzewów,

— rozbudowę rowów drogowych wraz z rozbudową i budową przepustów,

— rozbudowę rowów melioracji szczegółowej nr R-Br-S1 i nr R-Br-S2 polegającą na wykonaniu nowych przepustów

— budowę ścieków skarpowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

I.Przesłanki wykluczenia wykonawców: 1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2.Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.

II.Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodne Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126) tj. par 5.pkt: 1), 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stosuje się paragraf 7 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dokument dotyczy-stosuje się paragraf 8 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

III. Termin wykonania zamowienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: 31.10.2017 r.

IV. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp)

V. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 58 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 zł)

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Noble Bank S.A O/Zielona Góra nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZ-3310-36/2017 na „Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów – granica powiatu w km od 13+343,00 do km 13+874,35”.

VI. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 151a ustawy–Pzp. Inf. na temat udzielania zaliczek podano w SIWZ w rozdziale V.

VII. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy,

2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zał. nr 1 do formularza oferty (zamieszczony na stronie internetowej jako osobny plik),

3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów – zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)

4) dowód wniesienia wadium,

5) wypełniony formularz cenowy.

6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-12

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.