Search

Construction work

Česká republika-Brno:

Request For Proposals

General Information

Czechia
   BRNO
   eu:131672-2017
   Jun 9, 2017
   Jun 22, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Povodí Moravy, s.p.
Brno
Czechia

Goods, Works and Services

Construction work  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 070-131672
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188506
Referenced Document Number: 2017/S 070-131672
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 099-195453
Referenced Document Number: 2017/S 070-131672
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 106-211796
Referenced Document Number: 2017/S 070-131672
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 109-219012
Referenced Document Number: 2017/S 070-131672
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
Brno
602 00
CZ
Contact point(s): JUDr. Petr Foltýn
E-mail: zakazky@pmo.cz
NUTS code: CZ064
Internet address(es):
http://www.pmo.cz
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756).
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a veškeré činnosti související s realizací stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“ vymezené v podrobnostech v závazném vzoru textu návrhu smlouvy (viz příloha č. 2) a především v technických podkladech (viz bod 2.2 dokumentace zadávacího řízení a příloha č. 3), a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Seznam stavebních objektů, který je součástí předmětu veřejné zakázky, je v obecném přehledu uveden v příloze č. 3 dokumentace zadávacího řízení a podrobněji specifikován v technických podmínkách (viz bod 2.2 dokumentace zadávacího řízení).

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 1071000000.00  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ071
Main place of performance: Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území statutárního města Olomouc, Olomoucký kraj. Místo plnění je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením.
II.2.3) Description

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a veškeré činnosti související s realizací stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“ vymezené v podrobnostech v závazném vzoru textu návrhu smlouvy (viz příloha č. 2) a především v technických podkladech (viz bod 2.2 dokumentace zadávacího řízení a příloha č. 3), a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že součástí předmětu plnění nejsou přeložky inženýrských sítí obsažené ve stavebních objektech SO 12, SO 13 a SO 15.1.1. Realizace těchto částí bude zajišťována přímo vlastníky dotčených zařízení. Součástí předmětu díla není také část stavebního objektu SO 07, konkrétně geotechnický monitoring popsaný v přílohách E2.17.1 a E2.17.2 (bude prováděn odbornou firmou přímo pro objednatele).

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-05

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.