Search

Road construction works

Polska-Białystok:

Request For Proposals

General Information

Poland
   BIAŁYSTOK
   115408-2017
   May 19, 2017
   Jun 2, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Białystok
Poland

Goods, Works and Services

Road construction works   Construction work for electricity power lines   Construction and ancillary works for telephone and communication lines   Construction work for engineering works   Road bridge construction work   Engineering design services   Plumbing and sanitary works  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 062-115408
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 078-150214
Referenced Document Number: 2017/S 062-115408
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 081-155715
Referenced Document Number: 2017/S 062-115408
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-176249
Referenced Document Number: 2017/S 062-115408
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-186161
Referenced Document Number: 2017/S 062-115408
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188487
Referenced Document Number: 2017/S 062-115408
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
PL
Contact point(s): Małgorzata Tomkiel
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
NUTS code: PL34
Internet address(es):
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odc. Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce”.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45233120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża”.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

71320000 45222000 45232300 45231400 45330000 45221111

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL34
Main place of performance: Droga wojewódzka Nr 677 na odcinku Śniadowo – Łomża.
II.2.3) Description

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy zadania Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion piećset tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena – 60 %

— termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej – 20 %

— okres gwarancji i rękojmi – 20 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-24

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.