Search

Passenger cars

Furnizare Autoturisme

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173913
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   MIhai GHEORGHITOIU
bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Bucuresti 010873
Romania
   +40 213136320
   +40 213116680
   Click here

Goods, Works and Services

Passenger cars  

Original Text

      
Contract Notice no. 173913/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Notice Number: 173913 / 18.03.2017
Contract Name: Furnizare Autoturisme
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Address: bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , City:  Bucuresti , Postal code: 010873 , Romania , Contact points:  Dorin STEFAN , Phone.  +40 213136320 , Attention:  MIhai GHEORGHITOIU , Email:  relatii-publice@isctr-mt.ro , Fax:  +40 213116680 , URL: www.isctr-mt.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Body governed by public law.
Activity (activities)
Other: Controlul in transportul rutier
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Furnizare Autoturisme
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
NUTS code: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze 15 autoturisme personalizate pentru efectuarea controlului in trafic.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
34110000-1 - Passenger cars (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
15 Autoturisme
Estimated value (no VAT): 1,021,008.4 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
30 days from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare: 10.000 lei; Garantia se va constitui in conformitate cu prevederile art. 35 si 36 din H.G. 395/2016. Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (documentul va fi transmis in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor) sau prin virament bancar, in cuantumul prevazut in documentatie si va fi valabil 90 zile (cel putin egala cu valabilitatea ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor. Contul in care se va constitui garantia de participare este: RO38TREZ7015005XXX013386 Trezoreria sector 1, CF 29348330. Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 38, din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Data de referinta la care se va face echivalenta leu/alta valuta a cursului comunicat de BNR va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP. Da. Cuantumul garantiei de buna executie, exprimat procentual si este de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie se prezinta în original la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Fonduri proprii
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa formularul DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, in original, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Aceste documente pot fi:
1. Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii acestuia, mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin (2) din Legea nr. 98/2016.
3. Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, in baza prevederilor art. 165 si 166 alin (2) din Legea nr. 98/2016.
4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
b) Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Declaratia privind neincadrarea in art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta de ofertanti/terti sustinatori/subcontractanti la data limita de depunere a ofertelor”.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier:
Inspector de stat Sef – Dorin Costel STEFAN
Director Economic – Corina LUNGAN
Director Directia Achizitii Publice si Administrativ – Valeru RADUCA
Sef Serviciul Achizitii Publice – Mihai GHEORGHITOIU
Sef Serviciul Monitorizare ?i Control – Mihai ALECU
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Atestarea formei de inregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original, copie legalizata, sau copie cu mentiunea “conform cu originalul” valabil la data depunerii documentului (certificatului) din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
a) Pentru persoanele fizice/ juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie certificata pe proprie raspundere pt.conformitate cu originalul), ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale, la momentul prezentarii acestuia.
b) Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei, trebuie prezentate in original, la solicitarea autoritatii contractante numai, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul
În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la încheierea contractului de achizitie
publica (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica.
Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Informatii privind asociatii – Daca este cazul
Numai pentru ofertele depuse in asociere de mai multi agenti economici se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca vor ramâne împreuna în contract pâna la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca în cazul în care oferta lor este declarata câstigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului. Încadrarea asociatilor în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Minimum level(s) of standards possibly required
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative, care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.04.2017 16:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 19.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
1. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila. 2. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. 3. Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica, conform legii. 4. In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va depune Cerere de participare la procedura - Se va completa Formularul nr. 1. Formularul se va completa obligatoriu ?i de catre subcontractantul propus sau tertul sustinator, daca este cazul.5. Operatori economici au obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. DUAE poate fi accesat în vederea completarii prin intermediul link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Serviciul Achizitii Publice
Address: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , City:  Bucuresti , Postal code: 010873 , Romania , Phone.  +40 725597311 , Email:  achizitii@isctr-mt.ro , Fax:  +40 213116680 , URL: www.isctr-mt.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
16.03.2017 16:48
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.