Search

Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package

Acord cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173910
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Marius Chirila
B-dul Carol I nr. 24
Bucuresti 020931
Romania
   +40 213072482
   +40 213072316
   Click here

Goods, Works and Services

Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package   Portable computers   Personal computers  

Original Text

      
Contract Notice no. 173910/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Notice Number: 173910 / 18.03.2017
Contract Name: Acord cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Address: B-dul Carol I nr. 24 , City:  Bucuresti , Postal code: 020931 , Romania , Contact points:  Marius CHIRILA , Phone.  +40 213072482 , Attention:  Marius Chirila , Email:  marina.orban@madr.ro, flori.baitan@madr.ro, marius.chirila@madr.ro, irina.sandu@madr.ro, alecs.ploesteanu@madr.ro , Fax:  +40 213072316 , URL: www.madr.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Acord cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Sediul Autoritatii Contractante: B-dul Carol I nr. 2- 4, sector 3, Bucuresti
NUTS code: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 12 month(s)
Estimated value (no VAT): Between119, 999.99 and 1, 069, 999.89 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: trimestrial
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Acord-cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard, conform cerintelor specificate in caietul de sarcini.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
30213000-5 - Personal computers (Rev.2)
30213100-6 - Portable computers (Rev.2)
48300000-1 - Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
LOTUL 1:
Cantitati minime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 10 buc calc desktop si 10 buc licente
Cantitati maxime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 50 buc calc desktop si 50 buc licente
Cantitati minime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 10 buc calc desktop si 10 buc licente
Cantitati maxime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 150 buc calc desktop si 150 buc licente
LOTUL 2:
Cantitati minime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 10 buc laptop si 10 buc licente
Cantitati maxime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 15 buc laptop si 15 buc licente
Cantitati minime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 10 buc laptop si10 buc licente
Cantitati maxime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 30 buc laptop si 30 buc licente
Estimated value (no VAT): Between119, 999.99 and 1, 069, 999.89 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
12 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
GP: Lotul 1: 2.958, 33 lei si Lotul 2: 912, 49 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata a celui mai mare subsecvent pentru fiecare lot in parte. GP constituita in alta moneda decat leul, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data pub anunt de part. GP se va constitui pentru fiecare lot in parte fie prin virament bancar si in contul MADR, CF: 4221187 deschis la ATCPMB – SPLAIUL UNIRII NR. 6-8, SECTOR 4, BUCURESTI, COD IBAN: RO33TREZ7005005XXX000152 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea conform art. 36 alin. (1) din HG nr.395/2016. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. a) si al art. 64 alin. (3) din HG 395/2016 de aplicare a Legii 98/2016 privind achizitiile publice. Perioada de valabilitate a GP: minim 90 zile de la data limita stabilita pentru dep of. Daca GP se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 395/2016. GP se va returna de catre AC conform prevederilor art. 38 din H.G. nr. 395/2016 de aplicare a Legii 98/2016 privind achizitiile publice. Mod de prezentare – dovada constituirii garantiei/instrumentului de garantare se prezinta in SEAP semnata cu semnatura electronica. In cazul dep of in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op ec. Garantia de buna executie în cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, în conformitate cu prevederile art. 39 alin (4) din H.G. nr 395/20116. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42 din H.G. nr. 395/2016. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent în conditiile legii, cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Bugetul de stat
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii/Tertii sustinatori/Subcontractantii participanti la procedura nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1. Neincadrarea in prevederile art. 164 din legea 98/2016 privind achizitiile publice - se va completa DUAE,
2. Neincadrarea in prevederile art. 165 din legea 98/2016 privind achizitiile publice - se va completa DUAE,
3. Neincadrarea in prevederile art. 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice- se va completa DUAE,
4. Neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice - se va completa DUAE. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE (Formular nr. 3 si Anexa F3).
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului sus mentionat sunt urmatoarele:
•Petre DAEA – Ministru,
•Miron MOLDOVAN – Director Cabinet Ministru;
•Daniel Dumitru BOTANOIU – Secretar de Stat;
•Lucian DUMITRU – Secretar General Adjunct;
•Maria SERBAN - Director General,
•Rela-Nicoleta STEFANESCU – Director,
•Alecsandru PLOESTEANU - Sef serviciu,
•Marina ORBAN - Consilier,
•Marius CHIRILA - Consilier,
•Florica BAITAN - Consilier,
•Irina SANDU – Consilier,
•Mihai ANGHEL – Consilier,
•Domnita ALEXANDRU – Consilier,
•Violeta CAMPEANU– Consilier,
•Aurel BOJA – Consilier,
•Gheorghe DUTA – Referent.
Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce caracterizeaza capacitatea lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:
a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Informatii pentru persoanele juridice straine: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce caracterizeaza capacitatea lor. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere dintre cele descrise mai sus. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul acordului-cadru. În cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de înregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine, iar documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta – informatii referitoare la îndeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, în original sau copie cu mentiunea "conform cu originalul" valabil la data prezentarii acestuia din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale si reale la momentul prezentarii. Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii vor prezenta valoarea cifrei de afaceri globala din ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) raportata la valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot, care sa fie de minim: pt Lot 1: 295.833, 3 lei si pt Lot 2: 91.249, 95 lei.
Confirmarea indeplinirii cerintei se va realiza prin prezentarea: bilanturi contabile/audituri financiare/ raportul cenzorilor sau orice alte documente care demonstreaza îndeplinirea cerintei.
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Pentru calculul echivalentei euro/alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (2014, 2015, 2016).Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.Ofertantii nerezidenti vor prezenta orice documente edificatoare, emise sau eliberate de autoritatile competente din tara de origine sau provenienta, din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv îndeplinirea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse de natura si complexitate similara.
Ofertantul va completa Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani din care sa reiasa ca operatorul economic a livrat produse similare, la nivelul unui contract sau mai multe, in valoarea cumulata de cel putin pt Lot 1: 295.833, 3 lei ?i pt Lot 2: 91.249, 95 lei.
Ofertantul (operator economic sau membrii asociatiei impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, descrierea produselor furnizate, perioadele de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati publice sau clienti privati. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de orice documente/certificari (copii dupa contracte/recomandari datate, semnate si parafate de emitent/procese verbale, documente constatatoare sau echivalent) care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul si obiectul contractului; tipul produselor livrate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a furnizat în procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul îndeplinit de acesta si faptul ca produsele furnizate de ofertant au fost în domeniul solicitat).
Ofertantii trebuie sa faca dovada, în vederea confirmarii asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, ca îndeplinesc conditiile de certificare a sistemului de management al calitatii, pentru activitatile ce fac obiectul acordului cadru, în conformitate cu dispozitiile art. 200 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii vor face dovada ca detin Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise în conditiile art. 200 din Legea nr. 98/2016, aflat în termenul de valabilitate la data prezentarii acestuia.
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor privind principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
78924/24.02.2017
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.04.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 22.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile mentionat la pct. I.1 Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” si la Sectiunea ”întrebari” din cadrul anuntului de participare, pe site-ul www.e-licitatie.ro.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si financiare: În cazul în care în scopul verificarii documentelor de calificare, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau în scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic si semnate cu semnatura electronica extinsa de catre ofertant. În perioada de evaluare ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari în cadrul directorului „Întrebari” si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/mail. Pentru a respecta prevederile art. 20 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Ofertele care nu sunt însotite de DUAE vor fi respinse ca inacceptabile în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b. din HG nr. 395/2016.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit.a) din Legea 101/2016, în termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Serviciul Investitii si Achizitii
Address: B.dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3 , City:  Bucuresti , Postal code: 030931 , Romania , Phone.  +40 213072482 , Fax:  +40 213072316
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
16.03.2017 15:32
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.