Search

Provider services

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de videoconferinta si colaborare în cloud

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173900
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Mirela BEJGU/Codruta MERAN
Delea Noua ,nr.2,sector 3, Bucuresti
Bucuresti 030925
Romania
   +40 372845570
   +40 372845402
   Click here

Goods, Works and Services

Provider services  

Original Text

      
Contract Notice no. 173900/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Notice Number: 173900 / 18.03.2017
Contract Name: Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de videoconferinta si colaborare în cloud
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Address: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030925 , Romania , Contact points:  Mirela BEJGU , Phone.  +40 372845570 , Attention:  Mirela BEJGU/Codruta MERAN , Email:  mirela.bejgu@ancom.org.ro , Fax:  +40 372845402 , URL: www.ancom.org.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de videoconferinta si colaborare în cloud
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: sediul central ANCOM si sediile directiilor regionale ale ANCOM prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini, Cod NUTS RO-Romania.
NUTS code: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 48 month(s)
Estimated value (no VAT): 1, 118, 880 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Valoarea estimata, fara TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 23.310 Lei.Valoarea estimata, fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 279.720 Lei.Contractele subsecvente vor fi atribuite conform calendarului estimativ de atribuire prevazut mai jos astfel incat sa se asigure pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru posibilitatea de a presta servicii de videoconferinta si colaborare în cloud, in conformitate cu prevederile din Sectiunea 2: Caietul de sarcini.Cantitate minima estimata a acordului-cadru: 1 luna pe baza de abonament lunar.Cantitate maxima estimata a acordului-cadru: 48 de luni pe baza de abonament lunar.Cantitate minima estimata pentru un contract subsecvent: 1 luna pe baza de abonament lunar.Cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent: 12 luni pe baza de abonament lunar.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de videoconferinta si colaborare în cloud, in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
i. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:
a)2017* – 31.12.2017;
b)01.01.2018 – 31.12.2018;
c)01.01.2019 – 31.12.2019;
d)01.01.2020 – 31.12.2020;
e)01.01.2021 - 2021*.
*Primul contract subsecvent se va incheia in anul 2017 (dar nu mai devreme de 12.06.2017) in functie de data semnarii acordului-cadru de catre ambele parti. Data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a acordului-cadru in anul 2021 se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 48 de luni.
ii. In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie.
iii. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru, in conformitate cu prevederile din Sectiunea 2: Caietul de sarcini:
- cantitate minima estimata pentru un contract subsecvent: 1 luna pe baza de abonament lunar;
- cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent: 12 luni pe baza de abonament lunar.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
72410000-7 - Provider services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Serviciile ce se doresc a fi achizitionate prin incheierea acordului-cadru avand ca obiect prestarea serviciilor de videoconferinta si colaborare in cloud sunt detaliate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Estimated value (no VAT): 1, 118, 880 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
48 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
i.Cuantum: 2.700Lei cf. art.35 din HG nr.395/2016. ii.Mod constituire: conform art.36 alin.(1)?i(6) din Normele aprobate prin HG nr.395/2016, prin:a) virament bancar in favoarea ANCOM, CIF:14751237-pt. persoanele juridice/fizice romane-plati in Lei, in cont RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la ATCPMB, sau-pt. persoanele juridice/fizice straine-plati in Euro, in cont nr.RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR–Suc Unirii; b) instrument de garantare sau c) depunere in numerar, la casieria AC din Bucuresti, str. Delea Noua, nr.2, sector3. iii. Instrumentul de garantare trebuie constituit irevocabil in favoarea ANCOM de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat in conformitate cu Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare. Se vor respecta prevederile art.36 alin.(4) din HG nr.395/2006. In cazul in care instrumentul de garantare nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana de un traducator autorizat. Nota:Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu cele 2 situatii prevazute in cuprinsul Anexei nr.1 din Sectiunea 4:Formulare la lit.a)–b). iv.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin 100 (unasuta) zile de la data limita de primire a ofertelor.v. Dovada constituirii garantiei de participare se depune pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. vi.Pentru o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5(cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. vii.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi emisa in numele asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor. i. Cuantum: 10% din pretul contractului subsecvent in Lei, fara TVA.ii. Mod constituire: conform art. 40 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016, prin: - instrument de garantare, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 2 din Sectiunea 4: Formulare; sau- virament bancar, in contul autoritatii contractante nr. RO22TREZ7005005XXX000932 - deschis la ATCPMB.iii. Garantia de buna executie constituita in baza contractului subsecvent de servicii se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016, in termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent, daca pana la acea data nu au fost ridicate pretentii asupra ei.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Venituri proprii
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Odata cu DUAE trebuie depus în SEAP si acordul de asociere, conform Notificarii ANAP nr. 256/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Marius-Catalin MARINESCU, Presedinte; Cristin-Nicolae POPA, Director Executiv/Directia Executiva Monitorizare si Control; Eduard-Lucian LOVIN, Director Executiv/Directia Executiva Reglementare; Bogdan-Cristian IANA, Director Executiv/Directia Executiva Administrare Spectru Radio si Numerotatie; Marius SACEANU, Director Directia Juridica; Ovidiu-Florin TABARA sef departament, Departamentul Achizitii; Bogdan MARGINEANU, sef SJA, DA; Veaceslav ZAPOROJANU, Consilier juridic, SJA, DA; Daniela-Ioana MOHORA, Consilier juridic, SJA, DA; Adriana-Ioana PENCIU, Consilier juridic, SJA, DA; Monica BOGATONIU – consilier juridic, SJA, DA; Codruta-Georgeta MERAN, sef SAO, DA; Mirela-Rodica BEJGU, expert SAO, DA; Cristiana-Mihaela STOIAN, expert SAO, DA; Gemma-Luminita IOSIP, expert SAO, DA; Niculae-Catalin CALOIU, expert SAO, DA; Magda DINU, expert SAO, DA; Luminita TARARACHE, expert SAO, DA; Simona PUIU, expert SAO, DA; Gabriela-Florentina STROE, expert SAO, DA; Adrian GEORGESCU, expert SAO, DA; Catalin Victor MITRESCU, sef DIT; Daniel-Mircea IORDAN, sef SAICS, DIT; Constantin CALINA, expert SAICS, DIT, Cristian-George MOCANU, expert SAICS, DIT, Claudiu SIMION, expert SAICS, DIT, Sorin Bogdan SPATARU, Tehnician SAICS, DIT, Bogdan Mircea PETCU, Tehnician SAICS, DIT, Bogdan-Aurelian PRUNDEANU, Tehnician SAICS, DIT.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.
In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta, documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
- cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, etc., din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentarii acestora;
- documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).
- declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu functii de decizie mentionate in fisa de date a achizitiei.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.
NOTA: Documentele justificative se vor prezenta conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 de catre fiecare asociat in parte in caz de oferta comuna, iar in caz de subcontractare atat de ofertant, cat si de subcontractant/ti, iar in cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atat de ofertant, cat si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii, in tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este in functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta, documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
- pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
- pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.
NOTA: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta denumirea eventualilor subcontractanti si datele de contact ale acestora, parte/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoare la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarilor ANAP nr. 240/2016 si nr. 256/08.12.2016. De asemenea, conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016 trebuie depus acordul de subcontractare odata cu DUAE. Conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta, documente justificative din care sa rezulte informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, conform art. 150 alin. (2) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
Yes
a)Elementul ofertei care face obiectul LE: pretul total al ofertei b)Eventuale limite: NU exista. c)Informatiile disponibile în cursul LE: clasament - informatiile necesare pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa în clasament. d)Informatiile relevante privind LE: i) numarul de runde: 1 runda; ii) LE va începe la 3 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la licitatia electronica; iii) durata rundei: 2 zile. e) Conditiile de licitare: i. ofertantii nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior; ii. nu se solicita un anumit pas de licitare. f) Echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: în vederea participarii la LE ofertantii trebuie sa fie înregistrati în SEAP. Informatiile sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
SAO/09MB
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.04.2017 14:30
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 19.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere.B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma „9 zile” pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1.1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate in Lei, fara TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul total in Lei, fara TVA, cel mai scazut. 2. In situatia in care, in urma desfasurarii etapei de licitatie electronica, preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare (formularul de oferta si propunerea financiara detaliata), caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA.E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Notificare prealabila - in termen de 10 zile cf. art. 6 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 101/2016.Contestatie – in termen de 10 zile cf. art. 8 alin. (1) lit.a) si alin. (2) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Address: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3 , City:  Bucuresti , Postal code: 030925 , Romania , Phone.  +40 372845339 , Email:  bogdan.margineanu@ancom.org.ro , Fax:  +40 372845402-599 , URL: www.ancom.org.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
16.03.2017 13:31
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.