Search

Solar collectors for heat production

Polska-Janów Lubelski:

Request For Proposals

General Information

Poland
   JANÓW LUBELSKI
   eu:101273-2017
   Mar 18, 2017
   Apr 25, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Janów Lubelski
Janów Lubelski
Poland

Goods, Works and Services

Solar collectors for heat production   Building installation work   Software package and information systems   Boiler installation work   Industry specific software package  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101273
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Janów Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 59
Janów Lubelski
23-300
PL
Contact point(s): Barbara Mucha
E-mail: zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski.
File reference number: ZP.271.3.2017.MJ1
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski wraz z systemem zarządzania energią pochodzącą z OZE.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09331100 48100000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Gmina Janów Lubelski, woj. lubelskie.
II.2.3) Description

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski, obejmująca między innymi:

1) montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 instalacji solarnych,

2) próby, regulacja instalacji,

3) rozruch technologiczny instalacji solarnych,

4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

5) wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE składającego się co najmniej z następujących modułów:

— moduł zarządzania instalacjami OZE,

— moduł prezentacji,

— moduł zbierania danych z OZE,

— moduł zarządzania bazą danych,

— moduł administracji,

— formularz on-line,

Szczegółowe wymogi dotyczące systemu określone zostały w załączniku Nr 1c do SIWZ.

6) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.2) Additional object(s)

45331110 48000000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Gmina Janów Lubelski, woj. lubelskie.
II.2.3) Description

Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski, obejmująca między innymi:

1) montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 136 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę,

2) próby, regulacja instalacji,

3) rozruch technologiczny kotłowni,

4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

5) wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE składającego się co najmniej z następujących modułów:

— moduł zarządzania instalacjami OZE,

— moduł prezentacji,

— moduł zbierania danych z OZE,

— moduł zarządzania bazą danych,

— moduł administracji,

— formularz on-line,

Szczegółowe wymogi dotyczące systemu określone zostały w załączniku Nr 1c do SIWZ.

6) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.5 – powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 stosuje się odpowiednio.

5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.3.1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.5 a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 a) stosuje się odpowiednio.

5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Inne informacje:

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

6.1.1. dla Części I: 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł).

6.1.2. dla Części II: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.).

7.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na tę część zamówienia.

7.15. Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa w pkt. 5.1.5 – o ile dotyczy,

Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 4 i 5 SIWZ.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-15

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.